GT, mów do mnie po obcemu

file711280241883
OK, OK, to będzie przynudnawy artykuł o tym, jak można się pobawić Google Translate. Dla co ważniejszych języków GT oferuje automatycznego lektora, który może przeczytać to, co wprowadzicie. Ale jest pewien kreatywnawy sposób, żeby GT mówił z obcym akcentem. Bierzecie pisownię języka A i wciskacie do niej tekst w języku B. Mówicie Google Translate’owi, że tekst jest w języku A i naciskacie magiczny przycisk. Pod spodem kilka przykładów. Przyjemności!

Amerykańska przysięga wierności to coś, co z pewnością bywa wymawiane z licznymi obcymi akcentami. Posłuchajcie najpierw jak brzmi z niemiecka:

eipledschaledschens tuwe juneititt ßtäts owamerikka, en tuwe ripablikk foruitsch it stands, uannäschn ander gott, indiwisibel, wiflibäti endschastiß foroll

A z polska?

ajpledżaledżens tudze flagowdze junajtedstejts owamerika, en tudze ripablik forłycz yt standz, łannejszyn andegod, yndywizjibl, łyflibeti endżastisforol

Z rosyjska?

айпледжаледженс тузе флаговзе юнайтыстейтс овамерика, эн тузэ рипаблик форвыч ыт стендз, ваннейшэн андэгод, ындивизибл, выфлибэти энджастисфорол

To może teraz trochę niemieckiego z polskim akcentem. Mamy tu parę wersów z Goethego:

http://bit.ly/1hiJ5Tw

No i nie mogłoby zabraknąć Szekspira z polskim akcentem:

http://bit.ly/17XIlQB

[]

You might also like: